Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1
Al onze aanbiedingen worden gedaan zonder enige verbintenis van onzentwege. De verkoop wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging van onzentwege. Onze koopwaar worden uitsluitend verkocht onder deze voorwaarden. Alle koopwaar door kopers of verkopers op hun handelspapieren vermeld zijn niet in tegenstelling te brengen met de onze, behoudens schriftelijke aanvaarding van onzentwege.

Artikel 2
De aan- en verkopen gedaan door onze aanbesteden zijn slecht geldig na bekrachtiging van onzentwege.

Artikel 3
Alle koopwaar dient voor het laden gereceptioneerd en aanvaard te worden. Deze clausule dekt de conformiteit de koopwaren zowel qua kwantiteit en afmetingen. Het opladen door de koper geldt als onwederroepelijk en definitieve aanvaarding der koopwaren. De koper heeft derhalve de verplichting de nodige controle uit te voeren. In geval van afname door tussenpersonen worden deze tussenpersonen steeds geacht te handelen als gemandateerden en voor rekening van de koper. De aflevering der goederen aan deze tussenpersonen geldt als definitieve aanvaarding. Ingeval onze firma zelf de levering uitvoert, geschiedt de aanvaarding steeds op onze werven. Alle klachten zullen nietig en onbestaande zijn door het ondertekenen van de afname- en leveringsbon door de koper of diens aangestelde als definitieve aanvaarding der koopwaren. Elke reclamatie moet onmiddelijk schriftelijk bij ontvangst van de koopwaar worden gemeld. In geval van koop-verkoop op stam, dekt de aanvaarding zelfs de verborgen gebreken, gezien eventuele verborgen gebrekene bij verkoop op stam ook door de verkoper niet kunnen gekend zijn. Indien de verkoopster belast wordt met het zagen, zal zij daartie zelf het tijdstip mogen bepalen. De facturatie zal geschieden onmiddelijk na het zagen ook al zal de levering pas later gebeuren. De betaling in dergelijk geval nochtans slechts verschuldigd na levering.

Artikel  4
Alle koopwaren reizen op risico van de koper, zelfs in geval van de verzending franco.

Artikel 5
Wat de bestelde hoeveelheid betreft heeft de verkoper steeds de mogelijkheid 10% meer of minder te leveren op alle posten van de bestelling.

Artikel 6
De leveringstermijn, alhoewel gesteund op een ernstige raming, worden slechts ten titel van aanduiding vastgesteld en zijn zonder verbintenis van onzentwege.
Het niet eerbiedigen ervan door ons kan in geen geval aanleiding geven op het herroepen of vernietigen van de overeenkomst of op enige boete, vergoeding of intrest van welke aard ook. De koper is nochtans gehouden tot afname binnen acht dagen na aangetekende ingebrekestelling bij gebreke waarvan de verkoper de verbreking van het contract van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling ten laste van de koper zal kunnen inroepen, of dwangafname vorderen. In het laatste geval zal van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling, een vergoeding voor het opslaan van de goederen verschuldigd zijn van € 3,72/m2 per maand.

Artikel 7
De verkopen worden steeds verondersteld te zijn afgesloten tegen de vervoerskosten, douanekosten, taksen, grondstofprijzen, lonen, muntwaarden, enz. die gelden op het ogenblik van het afsluiten van het contract. In geval van verhoging der lonen, van de prijs der brandstoffen of van welke andere stoffen, transportkosten, invoerrechten, taksen, behandelingskosten, muntfluctuatie of devaluatie of enig ander bestanddeel van de kostprijs met een minimum van 5% behoud de verkoper zich het recht voor in dezelfde mate de kostprijs te verhogen. Alle gevallen van heirkracht, alsook onvoorziene of onvoorzienbare gevallen die de uitvoering van het contract ernstig verzwaren, bevrijden de verkoper van haar verbintenissen zonder dat de koper enige schadevergoedingen kan vorderen.

Artikel 8
Wat betref het stomen en drogen van hout gelden de volgende bedingen:
1. De geldende droogtegraad (vochtpercentage) na kunstmatig drogen zal minder dan 20% vocht bedragen bij het verlaten van de droogkamer behalve bij andere stipulering op het verkoopscontract.
2. Voor de bepalingen van deze droogtegraad geldt het gemiddelde tussen de meting van het vochtgehalte aan de oppervlakte en binnenin het hout. (%vocht binnen + % vocht buiten):2
De metingen worden enkel uitgevoerd op het dosse gedeelte van het hout.
3. De gemiddelde droogtegraad wordt vastgesteld bij het verlaten van de droogoven, en wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vochtwederopname van het hout.
4. Geen enkele garantie kan worden gegeven voor eventuele schade en droogtegraad bij het drogen van hout, dikker dan 50mm. of voor elk op kwartier.
5. De meting van het hout gebeurt voor het drogen.
6. De overeengekomen prijs voor het drogen geldt voor bekantrecht hout.
7. Drogen van bolen: kubiek in stam of meting in plank x 1,33
8. Drogen voor derden: de prijzen verstaan zich per m3 voor gevierschaald hout, indien het hout niet mechanisch (heftruck) kan afgeladen en heropgeladen worden is een supplement overeen te komen.
9. Drogen van tropisch hardhout: (bv. Buitenschrijnwerk). Het tarief geldt per 1 maand/droogtijd. Geen enkel engagement van onzentwege al genomen worden aangaande de droogtegraad. Het drogen van een partij kan geweigerd worden, wanneer wij oordelen dat de risico’s op schade aan het hout te groot  is.

Artikel 9
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking van onzentwege zijn de facturen contant (binnen 30 dagen na factuurdatum) betaalbaar te Hasselt. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven berekend op basis van het door de Nationale Bank van België toegepast tarief voor voorschotten in rekeningcourant op overheidspapier, vermeerderd met 2%. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt bovendien, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van €49,58 en een maximum van €1.487,36 zelfs bij toekenning van termijnen met respijt.

Artikel 10
In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Tongeren of de rechtbanken van de woonplaatsen van de koper, naar keuze van de verkoper alleen bevoegd.

Artikel 11

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hierdoor volstaan. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. De koper verbindt er zich toe de verkoper als schadevergoeding voor winstderving een forfaitaire som te betalen, die overeenstemt met 15% van de waarde van de goederen waarvoor de verkoop ontbonden is (art 1184 en 1152 B.W.). De verkoper behoudt zich het recht om de werkelijke schade integraal te vorderen, zo deze hoger mocht lijken.

Artikel 12
De goederen blijven tot na volledige betaling eigendom van de verkoper. De overdracht van de risico’s heeft plaats op het ogenblik van de bestelling van de goederen en dit niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud.

Artikel 13
Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht voor zelfs na gedeeltelijke levering der goederen, van de koper geschikte waarborgen van de goede uitvoering der genome verbintenissen te eisen. Alle leveringen worden opgeschort tot de gevraagde waarborgen zijn bekomen. In geval de koper de gevraagde waarborgen niet geeft zal de verkoper alle nog hangende contracten van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen met een forfaitaire schadevergoeding van 15% lastens de koper op waarde van de goederen waarvoor de verkoop ontbonden is.

Artikel 14
De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddelijk opeisbaar.